VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 Fax 056/21.52.19 e-mail info@vaskor.be
BVAS-mededeling dd. 15.03.2017
Alles wat u wilde weten over Recip-e
2017 is momenteel nog een overgangsjaar waar het papieren bewijs en het elektronisch voorschrift naast elkaar bestaan, maar vanaf 1 januari 2018 wordt het elektronisch voorschrift de norm. Papieren voorschriften blijven dan enkel mogelijk in noodsituaties.

De vele telefonische vragen en e-mails tonen aan dat er nog veel onduidelijkheid op het terrein is over de praktische toepassing van het elektronisch voorschrift. Ook oudere collega's hebben hun bezorgdheid geuit over het verdwijnen van het papieren geneesmiddelen-voorschrift.

BVAS wilt u helpen en publiceert in samenwerking met Recip-e de 30 meest gestelde vragen en antwoorden.

Een geÔnformeerd arts is er immers twee waard
Persbericht 6 december 2016
Beslissingen van de medico mut over de artsenhonoraria

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) heeft tijdens zijn vergadering van 5 december 2016 een aantal beslissingen genomen over de aanpassing van artsenhonoraria vanaf 1 januari 2017.

Deze aanpassingen houden rekening met de toegekende indexmassa van 0,83 % (72,2 mio euro), met de effectieve datum inwerkingtreding van een aantal maatregelen in toepassing van het vorige en het lopende akkoord en met het structureel schrappen van een nieuw initiatief. De aldus beschikbare massa van 107,1 mio euro wordt als volgt verdeeld:

  • De honoraria voor de raadplegingen van geaccrediteerde huisartsen en voor de raadplegingen van sommige geaccrediteerde specialiste([1]) worden verhoogd tot 25 euro. De honoraria voor de raadplegingen van de andere geaccrediteerde specialisten, voor het toezicht van geaccrediteerde specialisten, voor het MOC en voor de permanentiehonoraria van pediaters worden met 2 % verhoogd. Alle andere honoraria, met uitzondering van het GMD, medische beeldvorming en klinische biologie, worden verhoogd met 0,83 %. De permanentietoeslag voor raadplegingen van huisartsen tussen 18 en 21 u wordt afgerond naar 4 euro.
  • De besparingen in de sector klinische biologie worden grotendeels gerealiseerd via een niet indexering van de verstrekkingen. Anderzijds wordt een enveloppe van 10 mio euro vrijgemaakt die de terugbetaling van NIPT testen zal mogelijk maken in de loop van 2017.
  • De besparingen in de sector medisch beeldvorming worden grotendeels gerealiseerd via een niet indexering van de verstrekkingen. Anderzijds wordt het project digitale mammografie in 2017 uitgevoerd en wordt het project iGuide dat tot doel heeft om het volume van niet gerechtvaardigde onderzoeken te beperken, zo snel mogelijk ontwikkeld.
  • Een bijzondere administratieve procedure wordt ingevoerd die moet toelaten dat artsen, die via de profielgegevens niet de drempelbedragen bereiken van de reglementering van de sociale voordelen (K.B. van 16 augustus 2016) maar een activiteit uitoefenen in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging, in de mogelijkheid stelt om alle nuttige gegevens over hun activiteiten mee te delen. Vůůr 30 juni 2017 zal de NCAZ deze situaties onderzoeken.

De betrokken maatregelen leiden niet tot bijkomende remgelden voor de patiŽnten.

De NCAZ zal in de loop van 2017 bijkomende pistes onderzoeken om de tijdelijke besparing voortvloeiend uit de zogenaamde gereserveerde bedragen om te zetten in structurele maatregelen met ingang van 1 januari 2018.
Gezondheidszorgberoepen in evolutie. Bemerkening BVAS bij de hervorming KB 78 - Goedgekeurd door de BVAS raad van bestuur van 23.11.2016
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.